زمینه های فعالیت :

برخی از نمونه های فعالیت "متنا – برق و انرژی" در دو حوزه "فنی و مهندسی" و "مدیریتی" بشرح زیر می باشد:

الف-زمینه فنی و مهندسی :

ارائه خدمات مهندسی و مشاوره در حوزه ها و صنایع مختلف از جمله برق، انرژی، آب و محیط زیست

 انجام پژوهش و مطالعات بمنظور بهینه سازی سیستم های تبدیل انرژی در کشور در حال و آینده

کمک به کاهش شدت انرژی در کشور از طریق پژوهش و ارائه راهکار در زمینه افزایش راندمان سیستم های تبدیل انرژی

(با تاکید بر زنجیره تولید، انتقال و توزیع و مصرف انرژی الکتریکی)

مطالعه و پژوهش در زمینه های فناوری های نوین و رقابتی تبدیل انرژی

مطالعه و پژوهش در زمینه روشهای نوین مدیریت تقاضا و مصرف آب، برق و انرژی

شناسایی و ارزیابی فناوریهای پیشرفته تبدیل انرژی (با تاکید بر فناوریهای زنجیره تولید تا مصرف انرژی الکتریکی)

مطالعه روشهای فعلی مدیریت مصرف و مدیریت تقاضای انرژی (با تاکید بر انرژی الکتریکی) در جهان

بررسی روشهای کاهش تلفات و افزایش راندمان در کل زنجیره تولید، انتقال، توزیع و مصرف انرژی(با تاکید بر انرژی الکتریکی) در جهان

ب- زمینه های مدیریتی :

پیش بینی ، آینده نگاری و تدوین نقشه راه فناوری های صنعت آب، برق و انرژی

ارزیابی فناوری و تدوین استراتژی تکنولوژی در صنعت برق و انرژی و آب

تدوین سیاست های فناوری و نوآوری در سطح ملی و بخشی (بخش انرژی) اقتصاد دانش بنیان و اقتصاد مقاومتی در بخش های آب،برق

 و انرژی

طراحی و پیاده سازی نظام های مدیریت تکنولوژی در صنعت آب ، برق و انرژی

بهینه یابی فرآیند انتقال تکنولوژی در صنایع بویژه برق و انرژی

ارزیابی سطح دانش (فنی و مدیریتی) و طراحی و پیاده سازی نظام مدیریت دانش در صنعت آب، برق و انرژی

 

صفحه قبل

The Center For Energy Innovation Development

               مرکز توسعه نوآوری های انرژی برق (متنا- برق و انرژی)
          تهران- صندوق پستی 1481- 14665 تلفن: 44213032  فکس: 44219822 ایمیل: matnagroup74@gmail.com

         وب سایت مرکز توسعه فناوری نیرو (متن)